De automatisering en digitalisering van de mobiliteitssector biedt kansen om op basis van data-analyse nieuwe inzichten te verwerven en innovatieve diensten te ontwikkelen. Een ontdekkingstocht, die Siemens Mobility en klanten samen ondernemen.

Aan het woord is Chek Lee, Assetmanager Infra Mobility bij Siemens. Hij is samen met zijn collega’s verantwoordelijk voor het in stand houden van onder meer tunnels, verkeersmanagementsystemen, bediencentrales en waterkeringen. Tot het takenpakket behoren het voorkomen en oplossen van storingen, uitvoeren van preventief onderhoud, life cycle management en nog een scala van andere activiteiten. Op de afdeling werkt ook een data-scientist die onderzoekt welke nieuwe diensten Siemens Mobility in de toekomst kan aanbieden. Chek: “Er zitten heel veel data in onze systemen, en daarmee bruikbare gegevens voor bijvoorbeeld nieuwe toepassingen in het proces van onderhoudsmanagement. Wat we daar in de toekomst mee kunnen, is een ontdekkingstocht. De markt toont interesse en ook klanten zijn zoekende. Die dialoog gaan wij steeds meer aan.”

Conditie-gestuurd onderhoud

Het traditionele, op gezette tijden onderhouden van systemen wordt volgens Chek minder belangrijk. Klanten stellen steeds vaker eisen voorop aan de beschikbaarheid en prestaties van hun systemen. De manier van onderhouden moet hierin ondersteunend zijn. “Vroeger reed je naar een installatie toe als deze in storing stond. Je loste de storing op door een defecte component te vervangen en je ging weer weg. Tegenwoordig kunnen we efficiënter en effectiever werken door niet alleen de defecte component te vervangen, maar via data-analyse ook verbanden te leggen naar een mogelijke onderliggend probleem. Dit pakken we dan aan zodat soortgelijke storingen niet meer terugkeren. Een ander voordeel is het voorspellende karakter van data. Door de data te bestuderen, begrijpen wij onze systemen steeds beter. We wachten niet meer tot storingen optreden, maar nemen de juiste beheersmaatregelen en voorkomen de storing door op de juiste parameters te letten. Dit vormt de basis voor conditie-gestuurd onderhoud. Zo kunnen we door de analyse van beheermeldingen van wegkantsystemen degraderende componenten voortijdig signaleren en vervangen voordat deze tot een daadwerkelijke storing leiden. Deze werkwijze passen wij nu al toe in onze onderhoudscontracten.”

Co-creatie

De laatste jaren zijn er veel tools bijgekomen om analyse van data en monitoring te vereenvoudigen en behapbaar te maken. Hierdoor kan Siemens klanten meer inzicht geven in het onderhoud van hun systemen. Chek: “Onze organisatie tilt momenteel digitalisering naar een hoger niveau, zodat we in de toekomst nieuwe en innovatieve diensten kunnen aanbieden. We hebben al enkele pilots draaien op het gebied van nieuwe datatoepassingen. Samen met onze klanten onderzoeken wij waar de behoefte ligt. Op basis daarvan proberen wij in co-creatie tot een succesvol product en dienstverlening te komen. Voor sommige klanten is het bijvoorbeeld moeilijk om systeemmeldingen te interpreteren. Zij willen hierin ontzorgd worden omdat hun primaire taak elders ligt, zoals in de bediening van sluizen en bruggen. Door de presentatie van live systeemdata in een dashboard slim te gebruiken, kan men in één oogopslag zien waar zich in een systeem potentiële issues bevinden. Door hier preventief op te acteren, kunnen we een storing met uitval van het systeem voorkomen.”

Chek verwacht dat op basis van data in de toekomst nog veel meer mogelijk wordt: “De techniek is er, de data hebben we ook. We bouwen ons portfolio stapsgewijs verder uit. Met de middelen die we al hebben kunnen we klanten ook helpen bij onderzoeksvragen die normaliter buiten het beheer- en onderhoudsdomein liggen. Bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van sluisbewegingen op de rivierwaterstanden.”

DAAC

In München opende Siemens Mobility in de zomer een nieuw Data Analytics and Application Center (DAAC). Naast het realiseren van data science-projecten heeft het DAAC een functie als innovatie proeftuin. “Het is zeer inspirerend om te zien hoe in het DAAC aan diverse toepassingen van data gewerkt wordt. Onze collega’s in München laten zien dat zij samen met klanten en partners, in combinatie met een agile aanpak, in korte tijd een innovatief idee kunnen uitwerken tot een volwassen applicatie met een goede business case.” Chek heeft het DAAC onlangs bezocht en zal in de toekomst intensief kennis uitwisselen met de datadeskundigen uit het DAAC. “Het delen van kennis over techniek en best practices zijn de logische eerste stappen. Daarnaast hebben wij met onze klanten in Nederland unieke klantbehoeften en inzichten die van waarde kunnen zijn voor toekomstige projecten in het DAAC.”