Coöperatieve mobiliteit biedt kansen om de verkeersdoorstroming en -veiligheid te verbeteren, emissies terug te dringen en te besparen op de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Hoe dicht zijn we bij een grootschalige uitrol van deze technologie? Dit is het onderwerp van een nieuwe whitepaper van Siemens.

In een coöperatief transportsysteem communiceren voertuigen met elkaar en met systemen langs de weg. Siemens vindt dit een nuttige én noodzakelijke aanvulling op aanverwante technologieën zoals automatisch (autonoom) rijden en connected systemen. In verschillende Europese landen, waaronder Nederland, vinden proefprojecten plaats met coöperatieve systemen. Er zijn diverse scenario’s denkbaar voor een grootschalige uitrol. Het meest waarschijnlijke scenario in Nederland is dat de wegbeheerders het voortouw nemen.

Veiligheid en privacy

De keuzes die Europa en Nederland moeten maken op weg naar een coöperatief vervoersysteem zijn organisatorisch van aard. Allereerst moeten veiligheid, authenticiteit en privacy gewaarborgd worden. Siemens pleit ervoor dat dit op Europees niveau gebeurt. De versleuteling van WiFi-p berichten zelf acht Siemens niet wenselijk. Wel belangrijk is de beveiliging van de berichten door ondertekening (op ITS-G5 niveau), om de herkomst te waarborgen. ‘Voor privacy is het minimaal nodig dat het voertuig ID-geanonimiseerd wordt’, aldus Siemens.

Europese standaard

Ook standaardisatie moet volgens Siemens zo veel mogelijk op Europees niveau plaatsvinden. Waar mogelijk moeten reeds bestaande Europese standaarden worden gebruikt. Bij het ontwikkelen van nieuwe standaarden moet de focus liggen op standaarden voor de communicatieboodschap per dienst en koppelvlakken tussen de verschillende coöperatieve onderdelen.

Business cases coöperatieve mobiliteit

Wat verdienmodellen betreft, acht Siemens het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de coöperatieve basisinfrastructuur en de daarop gebaseerde informatievoorziening en anderzijds de commerciële diensten en applicaties. De infrastructuur en diensten op het gebied van veiligheid en verkeer hebben een lange levensduur en vergen een forse investering. Daarentegen hebben commerciële diensten een korte cyclisch karakter. Siemens acht een combinatie van kritische veiligheidsfuncties en commerciële diensten heel goed mogelijk. Om de kans op een succesvolle implementatie en acceptatie te vergroten, stelt Siemens voor om geen afhankelijkheid in te bouwen. ‘Maak de coöperatieve veiligheidsfuncties niet afhankelijk van het commerciële succes – en omgekeerd’, luidt het advies.

Nu kiezen

‘De toekomst van coöperatieve mobiliteit wordt bepaald door een complex krachtenveld’, concludeert Siemens. ‘Coördinatie en optimalisatie op systeemniveau blijft noodzakelijk om de doorstroming en veiligheid te garanderen. Dit vraagt om een effectief en toekomstbestendig coöperatief mobiliteitssysteem, waarbij het zaak is nú op het gebied van security, standaardisatie en verdienmodellen gezamenlijk de juiste keuzes te maken.’