Het Digital Lab van Siemens Mobility gaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de monitoring en visualisatie van de datakwaliteit verzorgen voor intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Een eerste deel van die iVRI’s is inmiddels operationeel. Siemens zet haar brede expertise in, en werkt samen met andere partijen in het Partnership Talking Traffic, om de toekomst van mobiliteit op innovatieve- en betrouwbare wijze vorm te geven.

Door de digitalisering van het mobiliteitslandschap kunnen we het vervoer van personen en goederen veiliger, duurzamer, comfortabeler en efficiënter maken. “Een groot deel van de assets uit de urban en interurban vervoersinfrastructuur genereert data”, aldus Celine Krstulovic, Product Owner binnen het Digital Lab van Siemens Mobility. De nieuwe iVRI’s dragen bij aan een betere doorstroming en lagere emissies. Zij wisselen daartoe voortdurend data uit naar- en van weggebruikers. Dat vergt een grote mate van kwaliteit en de nodige beheerinstrumenten. “We kunnen deze data in ons Digitale Lab ontsluiten en analyseren voor infrastructuurbeheerders en onderhoudstechnici.” Vanuit kennis en ervaring kan Siemens Mobility de kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid bepalen en daarmee bijdragen aan de toegevoegde waarde die deze data biedt.

Partnership Talking Traffic

Vanaf september 2019 gaat het Digital Lab de data monitoren en visualiseren uit honderden iVRI’s. Deze vernieuwing vloeit voort uit het Partnership Talking Traffic, een meerjarige publiek-private samenwerking tussen overheden en bedrijven rond innovatieve verkeerstoepassingen. Nederland behoort tot de koplopers op het gebied van intelligente verkeerssturing. Eind van dit jaar zijn er verspreid over ons land ruim 800 iVRI’s geinstalleerd, waarvan een aanzienlijk aantal ook al is aangesloten op de dataketen. De iVRI’s maken zo onderdeel uit van de dataketen en geven niet alleen data af over verkeerslichten, maar ontvangen ook data van de weggebruiker via nieuwe diensten. Zo zijn de installaties bijvoorbeeld in staat om aankomend verkeer te herkennen en te anticiperen op de actuele verkeersdrukte. In het kader van verkeersveiligheid kan aan bepaalde soorten verkeer, waaronder nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en fietsers, prioriteit verleend worden. Siemens Digital Lab werkt daartoe samen met Monotch, beheerder van Traffic Light Exchange waar iVRI- en voertuigdata wordt uitgewisseld, en andere partijen binnen Talking Traffic om invulling te geven aan innovatieve verkeerstoepassingen waaronder de iVRI datamonitoring.

Kwaliteitscontrole

Om de kwaliteit en veiligheid van digitale communicatie te borgen is standaardisatie een vereiste. In de landelijke standaard ‘Dutch Profile’ is vastgelegd hoe de berichten die iVRI’s versturen en ontvangen eruit moeten zien. Het Digital Lab van Siemens Mobility gaat in opdracht van het ministerie de correcte samenstelling van de berichten en de datakwaliteit real-time monitoren. “Daarnaast controleren we de volgorde, aantallen en opvolgingssnelheden van berichten om congestie en eventuele vertragingen in het berichtenverkeer in beeld te brengen”, aldus Eddy Verhoeven, Product Owner binnen het Digital Lab van Siemens Mobility. “Dit alles maken we via dashboards inzichtelijk voor wegbeheerders als eigenaren van de iVRI’s.” Siemens Mobility deed mede ervaring op met iVRI-datamonitoring in het kader van Goed op Weg, een pilot met iVRI’s in Utrecht.

Gebruikersgericht

Naast de ontwikkeling van techniek om data te ontsluiten, verwerken en analyseren denkt het Digital Lab ook na over het toegankelijk presenteren van informatie aan gebruikers. In het geval van de dashboards voor de iVRI-monitoringsdienst zijn dit momenteel de wegbeheerders. “Verder ontwikkelen we voor Talking Traffic een mobiele app voor wegbeheerders en bieden wij een platform aan voor onderhoudstechnici van een publieke mobiliteitsaanbieder. Voor al deze diensten geldt dat ze laagdrempelig en intuïtief te gebruiken zijn.

Breed toepasbaar

Op basis van de iVRI-datamonitoring kunnen ook use cases worden verbeterd die in het kader van Talking Traffic zijn uitgewerkt. Hierbij gaat het onder meer om apps die informatie uit de IVRI’s naar de weggebruiker brengen. En Siemens Mobility kijkt zelfs al verder. “We zien toepassingsmogelijkheden binnen ons hele portfolio. Met soortgelijke concepten kun je bijvoorbeeld ook de doorstroming, veiligheid en energiezuinigheid in tunnels verbeteren en tunnelsystemen beschikbaar houden. Hetzelfde geldt voor spoorsystemen en natte infrastructuur. Met ons Digital Lab maken wij vanuit onze domeinkennis de data uit assets visueel toegankelijk voor beheerders en gebruikers van mobiliteitsinfrastructuur. Dit biedt kansen om beschikbaarheid te verhogen, doorstroming te verbeteren, bestaande en nieuwe diensten verder te ontwikkelen. We zijn er klaar voor.”